Förstärk samsyn med LiA-observatörer

Lågstadiet. Klassrum fulla med elever sugna på allt de ska lära sig. Nästan på allt, för ett ämne väcker inte alltid lusten att lära – svenskan.

Så var det på Backa skola i Bullaren innan lärarna fick nya metoder och stöd att arbeta med svenska skrivandet: läsplattan och lärandesamtal med observatörer.

Backa skolas cirka hundra elever bor utspridda på ett stort geografiskt område präglat av ett böljande landskap där öppna vidder och åkrar vävs samman med skog. Skolan ligger naturskönt längs den blågröna turistvägen som slingrar sig förbi Bullaresjöarna vidare upp mot riksgränsen. Från skolbyggnaden är nästan lika långt till norska Halden som till kommuntätorten Tanumshede.

Men allt var inte en idyll, ett område som pedagogerna på Backa skola såg kunde utvecklas var delar i svenskan, berättande och beskrivande texter, där elevernas resultat var något lägre jämfört med riket.

– Vi hade länge funderat på arbetsmetoderna i svenskan och frågat eleverna varför det inte gick så bra. De tyckte helt enkel inte att skriva var roligt och vi insåg att de behövde få mer lust att lära, förklarar rektor Ulla Elowson.

Datorer i skolan som pedagogiskt redskap är i sig inget nytt i Tanums kommun. Under höstterminen 2012 försågs samtliga elever årskurserna 1-3 i Tanums kommun med var sin iPad. Året innan hade Backa skola köpt in flera iPad för man ville prova nya arbetsmetoder att arbeta med.

Backa-skola1Carl Röst Dahlin, årskurs 1, övar sig på att skriva på sin läsplatta.

 

Parallellt studerade läraren Ingela Vikström-Palm samma höst läs- och skrivsvårigheter på högskolan i Skövde, där Skriva sig till läsning med datorer/Ipad och talsyntes var ett projekt och i rektor Ulla Elowson läste Mål och resultat styrning på rektorutbildningen, där fokus var om iPad var möjlighet till ökad måluppfyllelse.

– Vi hade ett behov, vi hade analyserat problemet och vi hade en idé om hur vi skulle arbeta, säger Ulla Elowson och tillägger:

– Dessutom säger nya skollagen att vi ska arbeta med modern teknik.

Backa skola stannade inte vid att köpa teknik, pedagogerna ville också ta chansen att utvecklas med hjälp av LiA-projektets kollegial utvärdering. Därför bjöd de in pedagogobservatörer till skolan som i januari i år följde lågstadiets arbetslag några dagar.  Hur skulle man öka skrivlusten med Ipad som verktyg? var frågeställningen Backa skola ville ha stöd och hjälp att fundera kring och för att kunna förnya och stärka undervisningen i svenskan bland lågstadieeleverna.

Backa-skola-pedagogerna

Lärarna Maria Edmark, Ingela Vikström-Palm och Fredrik Forsström har deltagit i LiA-projektets kollegial utvärdering och observatörer följde deras arbete under några skoldagar.

 

– Det är alltid roligt att träffa pedagoger från andra skolor, klassrummet är ett så slutet rum. Jag ser inte alls observatörerna som kontrollanter. Istället handlar det om att fler ögon ser vad som kan utvecklas. Vi suktar efter respons, säger Maria Edmark.

Backa-skola2

Att höra hur en bokstav låter underlättar stavningen av ord. Läraren Maria Edmark tar sig en titt på Adam Dahlins, årskurs 2, arbete.

 

– Observatörerna såg jättemycket och satte ord på det som man själv hade en känning av. De lyfte fram vikten av tydliga genomgångar innan vi startar en skrivuppgift, att vi tydligt klargör syfte och mål och där ingår att tänka på en mottagare, säger kollegan Fredrik Forsström.

Som den utomstående iakttagare observatören är kan det vara enklare att notera detaljer i vardagsarbetes olika ögonblick för att senare i lugn och ro i ett lärandesamtal tillsammans med kollegan och arbetslaget prata igenom och fundera på varför det blev som det blev i olika situationer.

– Observatörerna pekade på att det vid grupparbetena blivit svårare att skapa en dialog i och med att eleverna jobbar med sin läsplatta.  De kommunicerar mindre med varandra, säger Fredrik Forsström och fortsätter:

– Metoden gör arbetet ibland individuellt – jag och min Ipad. Det måste vi tänka på så att det inte blir en envägskommunikation, ett ensamarbete, där var och en sitter med sina lurar.

Ingela Vikström-Palm fyller på:

– Observatörerna och lärandesamtalen ger tillfälle att utvärdera sitt eget arbete. Vi har massor att lära med nya arbetsmetoder och för att kunna utvecklas är det viktigt att någon annan ser hur vi arbetar.

Hon har redan noterat många fördelar med läsplattan i svenskan.  Talsyntesen, som gör att man hör uttalet av varje bokstav, har ökat elevernas förståelse och intresse för hur ord stavas.

– Jämfört med tidigare årskurser har eleverna kommit längre med stavningen, de förstår bokstäverna och ljuden och texterna blir snyggare. Och eleverna blir stolta över vad de gör, säger Ingela Vikström-Palm.

Backa-skola3

För att öka skrivlusten har Backa skola införskaffat senaste tekniken till eleverna i årskurs 1-3. Adam Dahlin, Carl Röst Dahlin och Betsy Borg, årskurs 1-2, arbetar gärna med sina läsplattor i svenskan.

 

– Läsplattan har gynnat killar, deras skrivande har påverkats positivt. Den har också gynnat de som har svårt med motoriken. Undervisningen kan nu verkligen individanpassas och slutresultatet blir att alla elever blir jämnare, säger hon.

Rektor Ulla Elowson gläds med sina medarbetare och de nya arbetsmetoderna. Så här säger hon om observatörerna insats och de pedagogiska lärandesamtalen som genomfördes:

– Det blev väldigt positivt. Observatörerna utgick från det som redan är bra och letade inte fel.

– Det var bra att få tänka till, att få bekräftat sådan vi redan gör, blev sedda och observatörerna var väldigt professionella. Genom LiA-projektet har vi fått en förstärkt samsyn i arbetslaget.

Text och foto: Lena Bengtsson